Bez dluhů


Žatec bez dluhů projekt č. CZ.03.2.60/0.0/16_052/0016499
1. 6. 2020 – 30. 6. 2022 (doba realizace projektu)

Identifikační číslo akreditované osoby: AO-012-2020
Odborný garant projektu: Mgr. Lenka Mangová Mottlová

Obsah projektu:

Projekt Žatec bez dluhů se zabývá zadlužeností obyvatel v Žatci. Cílem tohoto projektu je cílené a systematické snižování zadluženosti v Žatci u cílové skupiny a zajištění podpory a pomoci osobám, kterým hrozí sociální vyloučení. Poskytnutí poradenství v oblasti dluhů, exekucí a závazků dlužníka, včetně řešení insolvencí těchto osob. Od září 2020 je SCpR akreditovanou dluhovou poradnou, Identifikační číslo akreditované osoby vydané Ministerstvem spravedlnosti ČR je   AO-012-2020. 

Popis cílové skupiny – kdo může využít tento projekt:

Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením potýkající se s dluhy, zadlužeností a exekucemi. Jedná se o osoby ve věku 15-65 let. Cílovou skupinou jsou tedy osoby v exekuci, které se již potýkají s následky dlouhodobého zadlužení: zdánlivě neřešitelná situace v podobě vymanění se z dluhů, demotivace, z důvodů exekuce či exekucí, kumulace problémů, nízké příjmy a limitujících možností na pracovní uplatnění (zaměstnavatelé často odmítají osoby s vícero exekucemi). Osoby zadlužené a zadlužením ohrožené, které se dlouhodobě potýkají se špatnými socioekonomickým statusem. Osoby se zvýšenou zranitelností. V důsledku hrozí spadnutí do dluhové pasti, ztráta zaměstnání a stabilního příjmu v rodině, zároveň se jedná o osoby, u kterých hrozí zletitost s přebranými závazky, osoby v nepříznivé rodinné situaci a nízkopříjmové domácnosti (péče o jinou osobu, invalidita, dlouhodobá nemoc, pouze jeden zaměstnaný v rodině a samoživitelé, dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na službách a soc. dávkách).

V rámci projektu se realizují tyto aktivity:

Poradna:
Osobám z cílové skupiny je poskytnuto individuální poradenství v oblasti dluhů, mapování  jejich dluhové situace, sepisování písemností, doprovod při jednání s věřiteli, soudy, insolvenčními správci, exekutory. Poradenství poskytujeme také v oblasti oddlužení, sepisování insolvenčních návrhů, provedení dlužníka insolvenčním řízením.

Dluhová platforma:
U dluhové platformy dochází k přímému oslovení a kontaktování zadlužených osob z cílové skupiny. Tvoří ji místní subjekty (organizace), které přicházejí při svých činnostech do kontaktu s cílovou skupinou a tím dochází k včasnému podchycení zadlužených osob a jejich následnému řešení. Důležitá je zde systematická práce, tvorba edukačních podkladů pro osoby z CS a jednotný postup všech zúčastněných.

Kurzy zaměřené na zvýšení dluhové a finanční gramotnosti:
Účastníci kurzu získají základní povědomí finančních a dluhových pojmů, seznámení s postupy a řešením neschopnosti splácet.

Osvětová aktivita:
Tato aktivita zahrnuje přednášky na vybraná témata týkající se oblasti dluhů a prevence před jejich vznikem.

SCpR pravidelně  publikuje ve Zpravodaji města Žatec  nad tématy spojenými s dluhy, exekucemi. Naši rubkriku najdete pod označením  „Dlužím! Co s tím?“.Plánované události